Personal data protection GDPR/RODO

GDPR information clause and privacy policy:

The Foundation for the Mining and Geology Faculty of the Silesian University of Technology respects the right to privacy of the Users of our services and guarantees them the right to choose the information concerning them. We make every effort to ensure that the personal data of our Users is processed in accordance with the applicable provisions of Polish law and the European Union.

Our Privacy Policy informs how we process the personal data of Users of our services and, above all, how we process them:
Who is the administrator of your personal data,
What data do we process and whether the processing of these data is necessary for the provision of electronic services by us?
For what purpose and on what basis do we process your data?
As long as we process the data,
What rights do our Users have as personal data subjects?
Who do we share the data with?

Providing personal data is a necessary condition for ensuring your participation in the organized Conference. MINEFILL 2020.

The administrator of your personal data is the Foundation For the Faculty of Mining and Geology of the Silesian University of Technology with its registered office in Gliwice, ul. Akademicka 2, fundacjawgig@polsl.pl.

The purpose of processing the personal data provided will be the professional implementation of the conference service and the possibility of informing about subsequent events – in accordance with the premises specified in art. 6 par. 1 points B) and F) of the General Data Protection Regulation (GDPR). As Personal Data we understand First Name, Last Name, email, adress of participant or partner.

For purposes necessary for the proper organization of participation in the Conference, personal data provided will be made available to recipients such as: our employees, supporting entities, including financial services, IT services, hotel services, logistics services, institutional co-organizers and other data recipients including ING Bank Śląski.

We do not transfer personal data to entities outside the European Economic Area.

We plan to process your personal data for a period of three years from the end of the year in which we participated in the conference event organized by us.

You have the right to access your data, rectify it, delete or limit processing, object to processing.

We do not carry out processing activities for automated decision making, and in particular we do not submit personal data to profiling.

Klauzula informacyjna RODO i polityka prywatności:

Fundacja Dla Wydziału Górnictwa I Geologii Politechniki Śląskiej szanuje prawo do prywatności Użytkowników naszych usług i gwarantują Im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które Ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nasza Polityka Prywatności informuje, jak przetwarzamy dane osobowe Użytkowników naszych usług a przede wszystkim:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych,
Jakie dane przetwarzamy oraz czy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na usługi świadczone przez nas drogą elektroniczną,
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane,
Jak długo przetwarzamy dane,
Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych,
Komu udostępniamy dane

Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zapewnienia Pani/Panu udziału w organizowanej Konferencji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dla Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach, ul. Akademicka 2, fundacjawgig@polsl.pl.

Celem przetwarzania przekazanych danych osobowych będzie profesjonalna realizacja usługi konferencyjnej oraz późniejsza możliwość informowania o kolejnych wydarzeniach – zgodnie z przesłankami określonymi w art. 6 ust. 1 lit. B) i f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Poprzez Dane osobowe rozumiane jest  Imię,  Nazwisko, adres email, adres korespondencyjny uczestnika lub osoby towarzyszącej.

W celach niezbędnych dla właściwej organizacji udziału w konferencji przekazane dane osobowe będą udostępniane takim odbiorcom jak: nasi pracownicy, podmioty wspierające, m.in. obsługa finansowa, obsługa informatyczna, usługi hotelowe, usługi logistyczne, współorganizatorzy instytucjonalni oraz inni odbiorcy danych w tym ING Bank Śląski w celu obsługi płatności

Nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Planujemy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez okres 3 lat od zakończenia roku, w którym doszło do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu konferencyjnym.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych

Nie prowadzimy czynności przetwarzania w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a w szczególności nie poddajemy danych osobowych profilowaniu.

Administrator zobowiązany jest do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

Klient ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego

 W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/